НЕ - ВАЙНЕ!
7815

Патрабуем спыніць пераслед журналістаў! Сумесная заява БАЖ і рэдакцый медыя

23.06.2020 Крыніца: Прэс-служба ГА "Беларуская асацыяцыя журналістаў"

ГА "Беларуская асацыяцыя журналістаў" і рэдакцыі медыя патрабуюць спыніць пераслед журналістаў і абмежаванні свабоды выказвання.
Сумесная заява

На працягу ўсяго двух дзён — 19 і 20 чэрвеня — у Беларусі былі затрыманыя падчас выканання прафесійных абавязкаў як мінімум 14 журналістаў.

Прычым большасць з затрыманых мелі пасведчанні журналістаў, як таго патрабуе заканадаўства аб СМІ, і гатовыя былі прад'явіць іх па патрабаванні, а таксама былі вельмі прыкметна абазначаныя як супрацоўнікі СМІ адпаведнымі камізэлькамі і бэйджамі.

Некаторыя з затрыманых журналістаў, у прыватнасці Аляксандр Пазняк і Сяргей Багроў у Ганцавічах, былі збітыя падчас затрымання. Прычым напады (складана падабраць іншае слова) супрацоўнікаў міліцыі на журналістаў часцяком адбываліся ў прамым эфіры, і парушэнні правоў журналістаў былі відавочнымі.

Звяртаем увагу, што арт. 34 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб сродках масавай інфармацыі" замацоўвае права журналіста ў сувязі з ажыццяўленнем прафесійных абавязкаў прысутнічаць на масавых мерапрыемствах, у месцах іншых грамадска важных падзей і перадаваць адтуль інфармацыю (п. 2.2.). Журналісты трымаліся патрабаванняў заканадаўства — у адрозненне ад супрацоўнікаў сілавых структур, якія груба парушылі іх правы.

Гэтыя падзеі сталі квінтэсенцыяй абмежавання права на атрыманне і распаўсюд інфармацыі і свабоды выказвання меркавання, замацаваных у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

У апошні час журналісты і СМІ пастаянна сутыкаюцца з адмовамі ў магчымасці прысутнічаць на пасяджэннях дзяржаўных органаў, у даванні афіцыйнай інфармацыі па значных для грамадства пытаннях (пандэмія COVID-19, выбары), падвяргаюцца пераследу ў выглядзе штрафаў і пагроз з боку дзяржаўных органаў (у тым ліку пагрозы пазбавіць СМІ і журналістаў акрэдытацыі), затрыманням.  

Патрабуем ад кампетэнтных дзяржаўных органаў:

- строга выконваць арт. 33 і 34 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якія гарантуюць свабоду выказвання меркавання, права на атрыманне і распаўсюд інфармацыі і забарону цэнзуры;

- спыніць пераслед журналістаў недзяржаўных СМІ, фрылансераў і журналістаў замежных СМІ за выкананне імі сваіх прафесійных абавязкаў;

- роўнага стаўлення ў частцы акрэдытацыі, даванні інфармацыі і строгага выканання арт. 13 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, які гарантуе ўсім роўныя правы і роўныя магчымасці свабоднага выкарыстання здольнасцяў і маёмасці для прадпрымальніцкай і іншай не забароненай законам эканамічнай дзейнасці;

- спыніць сегрэгацыю СМІ пры забеспячэнні права на доступ і распаўсюд інфармацыі на дзяржаўныя і недзяржаўныя, пажаданыя і непажаданыя, зручныя і нязручныя, што прадугледжана арт. 13, 33, 34 Канстытуцыі;

- спыніць перашкоду законнай прафесійнай дзейнасці журналістаў.

Патрабуем даць прававую адзнаку дзеянням прадстаўнікоў сілавых структур пры затрыманні журналістаў і перашкодзе іх дзейнасці; прыцягнуць вінаватых да адказнасці на падставе арт. 198 Крымінальнага кодэкса, які прадугледжвае адказнасць за перашкоду ў якой бы там ні было форме законнай прафесійнай дзейнасці журналіста альбо прымус яго да распаўсюду ці адмове ад распаўсюду інфармацыі, здзейсненыя з ужываннем гвалту ці з пагрозай яго ўжывання, знішчэннем ці пашкоджаннем маёмасці, ушчамленнем правоў і законных інтарэсаў журналіста.

На дадзены момант да заявы далучыліся:

ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў”

Інфармацыйнае агенцтва БелаПАН

«Радыё Свабода»

Беларускі партал TUT.BY

«Народная Воля»

«Интернет-журнал о Минске CityDog.by»

«Новы Час»

«Наша Ніва»

«Комсомольская правда» в Беларуси»

«Рэгіянальная газета»

«Салiдарнасць» (gazetaby.com)

«Белорусский партизан»

Hrodna.life

«Брестская газета»

«Еўрапейскае радыё для Беларусі»

«БелГазета»

REFORM.by​

By.tribuna.com

Onliner.by

Flagshtok.info

Тэлеканал «Белсат»

dev.by

“Медиа-Полесье”

Асацыяцыя выдаўцоў рэгіянальнай прэсы "Аб'яднаныя масмедыі"

“Барысаўскія Навіны”

“Ганцавіцкі Час”

“Узгорак”

“Інфа-Кур'ер”

“Інтэкс-прэс”

“ex-press.by”

“Вольнае Глыбокае”

“Вячэрні Бабруйск”

“Наша Слова”

“Інформ-Прагулка”

“Газета Слонімская”

“Бабруйскі Кур'ер”

«Сильные новости»

Haroshak.by

Znyata.com

Беларускае грамадскае аб'яднанне фатографаў

«Прэсбол»

Прэс-клуб Беларусь

Gorod214.by

Afn.by

Infobank.by

"Віцебскі кур'ер news"

"Ежедневник"

Mogilev.online

"Беларускае Радыё Рацыя"

Kraj.by

"Лидер-Пресс"

ГА "Цэнтр інфармацыйнай падтрымкі грамадскіх ініцыятыў "Трэці сектар"​

MSPRING.ONLINE 

Зялёны партал

«Белорусы и рынок»

"Магілёўскі рэгіён" (6tv.by)

АНРИ-Медиа

Профсоюз журналистов и работников СМИ России

Калі Вашае выданне таксама жадае далучыцца да заявы, напішыце нам пра гэта на press@baj.by.

 

По-русски

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» и редакции медиа требуют прекратить преследования журналистов и ограничения свободы выражения мнения.
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В течение всего двух дней — 19 и 20 июня — в Беларуси были задержаны во время исполнения профессиональных обязанностей как минимум 14 журналистов.

Причем большинство из задержанных имели удостоверения журналистов, как того требует законодательство о СМИ, и готовы были предъявить их по требованию, а также были весьма заметно обозначены как сотрудники СМИ соответствующими жилетами и бейджами.

Некоторые из задержанных журналистов, в частности Александр Позняк и Сергей Багров в Ганцевичах, были избиты во время задержания. Причем нападения (сложно подобрать иное слово) сотрудников милиции на журналистов зачастую происходили в прямом эфире, и нарушения прав журналистов были очевидными.

Обращаем внимание, что ст. 34 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» закрепляет право журналиста в связи с осуществлением профессиональных обязанностей присутствовать на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию (п. 2.2.). Журналисты следовали требованиям законодательства — в отличие от сотрудников силовых структур, которые грубо нарушили их права.

Эти события стали квинтэссенцией ограничения права на получение и распространение информации и свободы выражения мнения, закрепленных в Конституции Республики Беларусь.

В последнее время журналисты и СМИ постоянно сталкиваются с отказами в присутствии на заседаниях государственных органов, в предоставлении официальной информации по значимым для общества вопросам (пандемия COVID-19, выборы), подвергаются преследованию в виде штрафов и угроз со стороны государственных органов (в том числе угрозы лишить СМИ и журналистов аккредитации), задержаниям. 

 Требуем от компетентных государственных органов:

- строго соблюдать ст. 33 и 34 Конституции Республики Беларусь, гарантирующие свободу выражения мнения, запрет цензуры и право на получение и распространение информации;

- прекратить преследование журналистов негосударственных СМИ, фрилансеров и журналистов иностранных СМИ за исполнение ими своих профессиональных обязанностей;

- равного отношения в части аккредитации, предоставления информации и строгого соблюдения​ ст. 13 Конституции Республики Беларусь, гарантирующей всем равные права и равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;

- прекратить сегрегацию СМИ при обеспечении права на доступ и распространение информации на государственные и негосударственные, угодные и неугодные, удобные и неудобные, что предусмотрено ст. 13, 33, 34 Конституции;

- прекратить воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Требуем дать правовую оценку действиям представителей силовых структур при задержании журналистов и воспрепятствовании их деятельности; привлечь виновных к ответственности на основании ст. 198 Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста.

На данный момент к заявлению присоединились:

ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

Информационное агентство БелаПАН

«Радыё Свабода»

Белорусский портал TUT.BY

«Народная Воля»

Интернет-журнал о Минске CityDog.by

«Новы Час»

«Наша Ніва»

«Комсомольская правда» в Беларуси»

«Рэгіянальная газета»

«Салiдарнасць» (gazetaby.com)

«Белорусский партизан»

Hrodna.life

«Брестская газета»

«Европейское радио для Беларуси»

«БелГазета»

REFORM.by​

By.tribuna.com

Onliner.by

Flagshtok.info

Телеканал «Белсат»

dev.by

“Медиа-Полесье”

Ассоциация издателей региональной прессы "Аб'яднаныя масмедыі"

“Барысаўскія Навіны”

“Ганцавіцкі Час”

“Узгорак”

“Інфа-Кур'ер”

“Інтэкс-прэс”

“ex-press.by”

“Вольнае Глыбокае”

“Вячэрні Бабруйск”

“Наша Слова”

“Інформ-Прагулка”

“Газета Слонімская”

“Бабруйскі Кур'ер”

«Сильные новости»

Haroshak.by

Белорусское общественное объединение фотографов

Znyata.com

«Прессбол»

Пресс-клуб Беларусь

Gorod214.by

Afn.by

Infobank.by

"Віцебскі кур'ер news"

"Ежедневник"

Mogilev.online

"Беларускае Радыё Рацыя"

Kraj.by

"Лидер-Пресс"

ГА "Цэнтр інфармацыйнай падтрымкі грамадскіх ініцыятыў "Трэці сектар"​

MSPRING.ONLINE 

Зелёный портал

«Белорусы и рынок»

"Магілёўскі рэгіён" (6tv.by)

АНРИ-Медиа

Профсоюз журналистов и работников СМИ России

Если Ваше издание также желает присоединиться к заявлению, напишите нам об этом на press@baj.by.

 

 

Судят журналистов, избитых и задержанных в субботу ОНЛАЙН, ФОТО

Журналистов избили и надели на них наручники прямо во время живого эфира в Ганцевичах

Па краіне затрымлівалі журналістаў СПІС

Самыя важныя навіны і матэрыялы ў нашым Тэлеграм-канале — падпісвайцеся!